Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Escaping NL B.V., Escaping B.V., Escaping BvBa & Escaping GmbH.

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Escaping” wordt verstaan de besloten vennootschap Escaping NL B.V., Escaping B.V., Escaping BvBa en/of Escaping GmbH, onderdeel van Pop-up Fun B.V..
1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Escaping een overeen komst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Escaping.
1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Escaping aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; escape rooms, vergaderfaciliteiten, teambuildingactiviteiten en horecafaciliteiten.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Escaping sluit, alsmede op elke deelname aan één van de faciliteiten van Escaping. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
 

Arikel 3 – Reserveren

Het reserveren van een escape room kan online of telefonisch. Van zowel telefonische als online boekingen ontvangt de afnemer altijd een boekingsbevestiging per e-mail op het door afnemer opgegeven e-mail adres.
 

Artikel 4 – Garantieaantallen

Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven garantieaantal dan worden tenminste de kosten voor het minimum aantal afnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen
 

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden voordat men gebruik maakt van enige faciliteit.
5.2 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.
5.3 In geval van betaling achteraf heeft Escaping het recht administratiekosten in rekening te brengen.
 

Artikel 6 – Wanbetaling

6.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.
6.2  Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012. Een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in rapport Voorwerk II.
 

Artikel 7 – Annulering

7.1 Indien door een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Escaping zich het recht voor enige reservering te annuleren en de daadwerkelijke kosten van de annulering in rekening te brengen.
7.2 Indien door een afnemer die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf niet wordt betaald conform hetgeen is overeengekomen behoudt Escaping zich het recht voor enige reservering te annuleren en een percentage van de ten gevolge van de betreffende reservering te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW te vorderen, afhankelijk van het tijdstip van annulering en oplopende tot maximaal 100% van de te verwachten omzet inclusief bedieningsgeld en BTW.
7.3 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal geen restitutie worden verleend.
7.4 Hetgeen in dit artikel vermeld is niet van toepassing wanneer een afnemer haar reservering 48 uur, of eerder, voor het aanvangsmoment van de reserering annuleert middels de annuleringslink welke in de bevestigingsmail van de reservering staat.
7.5 Indien de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf haar boeking binnen 48 uur voor het moment van de geboekte activiteit annuleerd, doch niet later dan twee uur voor aanvang van de activiteit is Escaping gerechtigd tot het in rekening brengen van 25 euro annuleringskosten.
7.6 Indien de afnemer niet vijf minuten voor aanvang aanwezig is op de locatie van de door de afnemer gereserveerde faciliteiten en zonder vooraangekondigde annulering is Escaping gerechtigd deze absentie te kwalificeren als annulering.
7.7 Escaping behoud het recht om zonder enige vorm van compensatie reserveringen te annuleren en/of te wijgeren zonder opgave van reden. Of specifieke bezoekers te weigeren wanneer Escaping daar aanleidng toe ziet.
 

Artikel 8 – Veiligheid

8.1 Het betreden van de faciliteiten van Escaping en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
8.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Escaping hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.
8.3 Bij het betreden van het geheel aanvaardt men een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidenen plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij elke inschrijfbalie en staan vermeld op de website van Escaping.
8.4 De gevolgen van het niet opvragen of niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
8.5 Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Escaping op te volgen.
 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Escaping

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Escaping voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.
9.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):
– het betreden van escape rooms;
– een ongeval tijdens het bezoek aan de escape rooms of enig ongeval met andere afnemer(s);
– overtredding van veiligheidsvoorschriften door enige afnemer of bezoeker;
– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer of bezoeker.
9.3 In het geval Escaping toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid afnemer

10.1 Afnemers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Escaping en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Escaping en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Escaping bevonden.
10.2 Afnemer vrijwaart Escaping voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Escaping bevonden.
 

Artikel 11 – Klachten

11.1 Ondanks alle zorg van Escaping kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de inschrijfbalie te worden gemeld.
11.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Escaping te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachtenbetrekking hebben.
 

Artikel 12- Toepasselijk recht, bevoegde recht

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Escaping is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van devestigingsplaats van Escaping, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.
 

Correspondentie Adres

Pop-up Fun B.V. / Escaping
Modemweg 21
3821BS Amersfoort (Nederland)
Tel. +31 85-4019567