Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Escaping NL B.V., Escaping B.V., Escaping BVBA

Versie van 1 april 2022

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “Escaping” wordt verstaan de besloten vennootschap Escaping NL B.V., Escaping B.V. en/of Escaping BVBA, onderdeel van Pop-up Fun B.V..

1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik van de faciliteiten op een locatie van Escaping en/of een overeenkomst met Escaping heeft afgesloten.

1.3 Onder “faciliteiten” worden verstaan: alle diensten, producten en services die Escaping aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; escape rooms, recreatieve activiteiten, vergaderfaciliteiten, teambuildingactiviteiten en horecafaciliteiten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Escaping sluit met een afnemer doormiddel van een reservatie of bestelling, alsmede op alle geleverde producten, services en diensten aan een afnemer door betreding en gebruik te maken van de faciliteiten van een locatie van Escaping. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Arikel 3 – Reserveren en gebruik faciliteiten

Het reserveren van de faciliteiten van Escaping kan online, per e-mail of telefonisch. Voor elke reservering verstuurt Escaping aan afnemer een boekingsbevestiging per e-mail op het door afnemer opgegeven e-mailadres. Hiermee is de overeenkomst tussen afnemer en Escaping gesloten en is afnemer akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Wanneer de reservatie een gezelschap van meerde personen betreft, verklaart afnemer namens alle personen in dit gezelschap akkoord te mogen geven op de algemene voorwaarden en de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan deze personen. Wanneer een natuurlijk persoon een locatie van Escaping bezoekt zonder reservatie en/of zonder vooraf bekend te zijn met de voorwaarden, gaat deze natuurlijk persoon door gebruik te maken van de faciliteiten ook akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en wordt daarmee een afnemer.

Artikel 4 – Garantieaantallen

Voor reserveringen kan er expliciet een minimumaantal deelnemers worden afgesproken. Het minimumaantal is afhankelijk van de specifieke faciliteit die is overeengekomen. Indien er ten tijde van de reservering minder afnemers zijn dan het voor die specifieke faciliteit aangegeven minimumaantal, dan worden tenminste de kosten voor het minimumaantal afnemers in rekening gebracht zijnde als garantieaantallen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden middels vooruitbetaling ten tijde van de online reservering of middels betaling ten tijde van het gebruik van de faciliteiten. De betaalmogelijkheden zijn hierbij contant en bankkaart.
5.2 Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal. De factuur wordt, behalve wanneer anders afgesproken, verzonden na gebruik van de faciliteiten.
5.3 In geval van betaling achteraf heeft Escaping het recht administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Wanbetaling

6.1 Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de afnemer incassokosten verschuldigd. Dit zullen de wettelijk bepaalde kosten zijn die van toepassing waren op de datum van gebruik van de faciliteiten.

Artikel 7 – Annulering

7.1 Indien ten tijde van de reservering expliciete schriftelijke afspraken met afnemer zijn gemaakt met betrekking tot annuleren, zijn de bepalingen in artikel 7.4, 7.5 en 7.6 niet van toepassing.
7.2 Indien een afnemer zelfstandig besluit het gebruik van enige faciliteit voortijdig te beëindigen zal er geen restitutie worden verleend.
7.3 Indien een afnemer de toegang tot een of meerdere faciliteiten wordt ontzegd zal er geen restitutie worden verleend.
7.4 Het is voor afnemer mogelijk om kosteloos een reservering te wijzigen of annuleren tot 48 uur, of eerder, voor het aanvangsmoment van de reservering. Dit gebeurt middels de annuleringslink welke in de bevestigingsmail van de reservering staat en is pas geldig nadat hier een automatische bevestiging per e-mail van wordt ontvangen.
7.5 Indien de afnemer binnen 48 uur voor het moment van de geboekte faciliteit wenst te annuleren, is Escaping gerechtigd tot het in rekening brengen van 25 euro annuleringskosten per geboekte faciliteit.
7.6 Indien de afnemer niet vijf minuten voor aanvang aanwezig is op de locatie van de door de afnemer gereserveerde faciliteiten is Escaping gerechtigd deze absentie te kwalificeren als annulering. De afnemer verliest hierbij enige recht op gebruik van de faciliteiten. Hierbij is Escaping gerechtigd tot het in rekening brengen van 25 euro annuleringskosten per geboekte faciliteit.
7.7 Escaping behoudt het recht om zonder enige vorm van compensatie reserveringen te annuleren en/of te wijgeren zonder opgave van reden. Of specifieke bezoekers te weigeren wanneer Escaping daar aanleidng toe ziet.

Artikel 8 – Veiligheid

8.1 Het betreden van de faciliteiten van Escaping en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
8.2 Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Escaping hanteert een zerotolerancebeleid met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Te allen tijde dient afnemer de instructies van de medewerkers van Escaping op te volgen. Wanneer een medewerker van Escaping van mening is dat de veiligheid niet gewaarborgd is, behoudt deze medewerker op haar oordeel het recht om toegang tot één of meerdere faciliteiten voor afnemer en alle bij haar gezelschap behorende personen zonder verdere opgaaf van reden te ontzeggen. 
8.3 Binnen de faciliteiten, met specifiek uitgelicht de escape rooms, kunnen zich situaties voordoen die niet vergelijkbaar zijn met een normale situatie. Afnemer moet om deze reden altijd de tijd nemen om een situatie goed te beoordelen voor er een fysieke actie wordt uitgevoerd.
8.4 Bij alle faciliteiten is het ten alle tijden niet benodigd om kracht uit te oefenen die tot enige vorm van schade kan leiden. Ook is het bij alle faciliteiten verboden om te klimmen, er is nooit een noodzaak om niet met minimaal één voet in contact te blijven staan met de grond.
8.5 De gevolgen van het niet naleven van in deze voorwaarden beschreven of op locatie mondeling verstrekte regels en voorwaarden met het oog op het waarborgen van de veiligheid zijn voor eigen rekening en risico van afnemer.
8.6 Indien er bij afnemer een vermoeden is van dronkenschap, gebruik van drugs, het dragen van mogelijk besmettelijke ziektes of deze een agressieve houding heeft, kan toegang tot één of meerdere faciliteiten voor afnemer en alle bij haar gezelschap behorende personen zonder verdere opgaaf van reden ontzegd worden. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Escaping

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Escaping voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of bezoekers lijden is uitgesloten, tenzij zulks bij de wet dwingendrechtelijk is geregeld.
9.2 Het voorgaande geldt jegens eenieder en ongeacht of de schade wordt veroorzaakt door, (maar niet beperkt tot):
– het betreden van faciliteiten, zoals maar niet uitsluitend escape rooms;
– een ongeval tijdens het bezoek aan de faciliteiten zoals maar niet uitsluitend escape rooms of enig ongeval met andere afnemer(s) en/of bezoeker(s);
– overtreding van gestelde regels en voorwaarden door enige afnemer;
– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de afnemer.
9.3 Het gebruik van door Escaping op locatie beschikbaar gestelde garderobe, kapstokken, lockers of andere vormen van opslagruimte is vrijwillig. Escaping is nimmer aansprakelijk voor diefstal/vermissing/schade van/aan persoonlijke eigendommen die hier tijdelijk onbeheerd worden achtergelaten.
9.4 In het geval Escaping toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid afnemer

10.1 Afnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Escaping en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Escaping en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Escaping bevonden.
10.2 Afnemer vrijwaart Escaping voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Escaping bevonden.
10.3 In het geval reservatie van een afnemer een gezelschap van meerdere personen betreft, staat de maker van de reservatie ook garant voor de schade die is ontstaan door de overige personen uit dit gezelschap.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Ondanks alle zorg van Escaping kan het voorkomen dat een afnemer een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de aanwezige medewerkers van Escaping te worden gemeld.
11.2 Mocht directe melding in redelijkheid niet kunnen worden verwacht dan dient de klacht tenminste binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Escaping te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klachtenbetrekking hebben.

Artikel 12- Toepasselijk recht, bevoegde recht

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Escaping voor locaties in Nederland is het Nederlands recht van toepassing en voor locaties in België is het Belgisch recht van toepassing.
12.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Escaping, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

Adres- en identiteitsgegevens Escaping

Contactadres:
Pop-up Fun B.V. / Escaping
Modemweg 13
3821BS Amersfoort (Nederland)

Telefoonnummer Nederland: 085-4019567
Telefoonnummer België: 078-486745

Bezoekadres locatie Utrecht:
Escaping Utrecht
Croeselaan 303
3521BT Utrecht (Nederland)

Bezoekadres locatie Breda:
Escaping Breda
Boschstraat 114
4811GK Breda (Nederland)

Bezoekadres locatie Antwerpen:
Escaping Antwerpen
Reyndersstraat 20
2000 Antwerpen (België)

KVK-nummer Pop-up Fun B.V.: 62625187
KVK-nummer Escaping NL B.V.: 67935958
KVK-nummer Escaping B.V.: 67441920
KBO-nummer Escaping BVBA: 668610508

BTW identificatienummer Escaping NL B.V.: NL857233221B01
BTW identificatienummer Escaping BVBA: BE0668610508